Nhà Tình Thương Tâm An Lạcntt1_1.jpg

Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam : Đại Đức Thích Hạnh Trung
Xã Lộc An - Huyện Long Thành - T. Đồng Nai.
tel.: 601 - 54 78 31

Địa chỉ liên lạc tại nước ngoài : chị Lan Hương

l-huong@web.de

Konto chuyển tiền :

Eine Welt Projekte e.V.
Berliner Volksbank
Konto Nr. 5203747006
BLZ : 100 900 00
Projekt NhaTinhThuong
trởvềtrangtrước
trởvềđầutrang